historia szkoły

„Narody tracąc pamięć-tracą życie”. Doskonale rozumieli sens i wartość tej złotej myśli założyciele oraz pierwsi nauczyciele(Witold Marcińczuk, Stella Dzielak, Maria Borawska...) Szkoły Języka Polskiego im. Mikołaja Kopernika
w Rockford.
Szkoła powstała w listopadzie 1971 roku w budynku przy Parafii Św. Stanisława Kostki. Funkcjonowała dzięki ofiarnej pracy pedagogów i zaangażowaniu wielu rodziców- Polaków zamieszkałych w Rockford. Różne jednak były losy tej placówki oświatowej. W 2003 roku , ze względu na minimalną liczbę uczniów, zawieszono jej działalność.
Z biegiem lat do miasta i jego okolic napływało coraz więcej emigrantów nie tylko z Polski , ale i różych stanów Ameryki. Pragnęli oni, aby ich dzieci, choć z dala od „kraju ojców” zachowały polską świadomość narodową i w realiach nowej rzeczywistości nie uległy wynarodowieniu. Zaistniała więc konieczność wznowienia działalności polskiej szkoły.
W tym czasie, od sierpnia 2005 roku w Parafii pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki swą zaszczytną służbę Bogu i opiekę duszpasterską nad polskimi i amerykańskimi katolikami sprawowali i aktualnie sprawują franciszkanie z Prowincji Św. Antoniego Padewskiego i Bł. Jakuba Strzemie z Krakowa.Pierwszym proboszczem został Ojciec Piotr Sarnicki-człowiek wielkiego ducha i wrażliwego serca, polski kapłan otwarty na potrzeby rodzin, a szczególnie na wychowanie i kształcenie ich dzieci. Bezinteresownie, nieodpłatnie udostępnia na potrzeby szkoły budynek należący do parafii, służy swą wiedzą, doświadczeniem i dobrą radą. I tak ponownie reaktywowano istnienie przyparafialnej Szkoły Języka Polskiego im. Mikołaja Kopernika . Powołano Radę Pedagogiczną ,wyznaczono cele i zadania szkoy , opracowano plan pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wśród ważniejszych celów i zadań wyliczyć należy :
• Właściwy wybór treści programowych z zakresu wiedzy o literaturze polskiej, kulturze i języku;
• Troska o zachowanie polskości;
• Ksztaltowanie postaw patriotycznychdzieci i młodzieży poprzez podkreślanie roli języka ojczystego i uwrażliwienie na jego piękno;
• Dbałość o poprawnośći czystość polskiej mowy;
• Szacunek dla symboli narodowych, zwyczajów , obyczajów i polskiej tradycji narodowej;
• Uczenie miłości ojczyzny , drugiego człowieka i prawdziwej przyjażni itp..

Szkoła realizuje swoje zadania dydaktyczno- wychowawcze w klasie przedszkolnej oraz
w sześciu zespołach klasowych. Ponadto uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu parafii
i szkoły. Chórek szkolny uświetnia uroczystości kościelne ubogacając swoim żywiołowym śpiewem niedzielne, dziecięce Msze św. W okresie Świąt Bożego Narodzenia tradycyjnie co roku wystawiają Jasełka. Na terenie szkoły działa grupa taneczna „ Krakowiaczek” pani Bogusławy Sas i p. Beaty Mekalski. Repertuar zespołu łączy polskie pieśni, przyśpiewki i tańce ludowe zaczerpnięte z różnych regionów Polski. Zawiera to wszystko, co w polskiej kulturze najcenniejsze, co do niej zbliża i budzi podziw we wszystkich krańcach ziemi ukazując piękno polskich krajobrazów. Oprócz grupy tanecznej w szkole aktywnie działa zespół wokalno- muzyczny „Oremus” .Zespół o bogatym i urozmaiconym repertuarze występuje w czasie uroczystości szkolnych i kościelnych. Wielokrotnie uczestniczył w Festiwalu Polskiej Piosenki Religijnej w Copernicus Center w Chicago.

W roku 2012 w wyniku zmiany kadrowej w parafii, probostwo przejął O. Dariusz Barna kontynuując cele i zadania szkoły wyznaczone przez swego poprzednika i Radę Pedagogiczną Szkoły.

Tak w krótkim zarysie przedstawia się historia polskiej szkoły w Rockford, która w ostatnim okresie przeżywa swój renesana, tętni życiem, nauką, pracą w różnych formach, śpiewem i zabawą w myśl powiedzenia poety Ignacego Krasickiego, że „ z zabawy najlepsza nauka”.
Uczniowie czują się tutaj bezpiecznie, jak w każdej dobrej rodzinie. Znajdują wsparcie u swoich nauczycieli, którzy tylko „rozum uznają i rozumem się szczycą”. Wkładają wiele wysiłku i serca w nauczanie oraz wychowanie swoich podopiecznych.
Zapraszamy więc serdecznie wszystkich chętnych i zainteresowanych. Wystarczy tylko przekroczyć gościnne progi szkoły, by się przekonać, jak gorąco z „ kaganka oświaty”pochodnia wiedzy tu płonie.

201 Bukbee Street, Rockford IL 61104
Web
Copyright (c) 2010 szkolawrockford.st-stanislaus.org. All rights reserved.